fbpx

Avgangskullene på Ba- i vernepleie

har denne høsten 2017 benyttet et interaktivt undervisningsopplegg basert på dokumentarfilmen “Anette – mitt besværlige meg”, produsert av Uniframe. Det pedagogiske opplegget rundt filmen knytter seg til studentenes 10 studiepoengs emne i Relasjonelle ferdigheter og Psykisk helse.
Studentene jobbet med filmen i to ulike runder, først gjennom et opplegg for selvstudium innplassert i deres undervisningsplan, deretter ble filmen benyttet som grunnlag for et skriftlig arbeidskrav med individuell innlevering på deres digitale læringsplattform. Studentene fikk skriftlige tilbakemeldinger og vurderinger på sine innleveringer.

Opplegget for selvstudium tok utgangspunkt i deres umiddelbare opplevelse av filmen, samt at de ble bedt om å tenke igjennom hva som evt. er gjenkjennbart fra deres egen praksis og hva de opplevde som de «besværlige forholde» for Anette. I samme selvstudiums opplegg ble studentene også utfordret til å se på faglige muligheter for Anette ved å knyttet sine vurderinger an aktuelle fagartikler.

I det skriftlige arbeidskravet ble studenten bedt om å se for seg at han/hun er vernepleier i miljøarbeidertjenesten i kommunen der Anette bor. Utgangspunktet videre var at de så langt ikke jobbet direkte med Anette, men de var kjent med status i saken. Videre skulle studenten se for seg at leder for tjenesten inviterte han/hun til å komme med innspill til gruppen som arbeider i forhold til Anette, når det gjelder hva som kan bidra til å fremme gode samarbeidsrelasjoner i saken slik at man unngår unødige konflikter. Videre skulle de si noe om hva som kan være første steg i den retningen? Til slutt skulle de se for seg at de møter motstand for sine innspill i gruppen, og beskrive hvordan de kunne taklet dette på en hensiktsmessig måte.

Som en del av evalueringen av emne ble det spesifikt spurt om hvilken nytteverdi de hadde hatt av dokumentarfilmen. På en skala fra 1 ( i liten grad) – 6 (i stor grad) ligger de foreløpige resultatene i overkant av 5.

Les mer om undervisningsprogrammet her…